ประวัติความเป็นมา

          ตำบลนาดง เดิมขึ้นอยู่กับเขตการปกครองตำบลโนนศิลา ต่อมาแยกเขตการปกครองออกเป็นตำบลนาดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 1 มกราคม 2524 โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน และภายหลังได้ตั้งหมู่บ้านเพิ่มขึ้นใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหนาทึบ เรียกว่า ป่าดง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักในการทำนา จึงเรียกรวมว่า “ตำบลนาดง” ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากคาด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไร่ หมู่ 2 บ้านโนนสำราญ หมู่ 3 บ้านนาดง หมู่ 4 บ้านนาดงน้อย หมู่ 5 บ้านโสกบง หมู่ 6 บ้านชัยเจริญ หมู่ 7 บ้านดาลบังบด หมู่ 8 บ้านห้วยมะยม 

          การจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง  ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาดงในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ความเป็นมาดังนี้

          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๓๗  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘  ซึ่งทำให้สภาตำบลเป็นนิติบุคคลทั่วประเทศ  จำนวน  ๖,๒๑๖  แห่ง  และต้องจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๓๘  จำนวน  ๖๑๘  แห่ง โดยสภาตำบลนาดง  ก็ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘  โดยมีกำนันตำบลนาดง เป็นประธานสภาโดยตำแหน่ง คือ  นายสมจิตร ปัตตานี  ผู้ใหญ่บ้านนาดงใหญ่  คือ นายเตรียม เทพนา  เป็นรองประธานสภา  เลขานุการสภา  คือ  นายอัมพร  วันทองทักษ์  ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดาลบังบด  สภาตำบลนาดง  มีทั้งหมด  ๗  หมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง  จำนวน  ๘  คน  และสมาชิกที่เลือกจากราษฎรอีกหมู่บ้านละ ๑  คน  รวมจำนวน  ๗  คน  รวมสมาชิกสภาตำบลนาดงทั้งสิ้น  ๑๕  คน

          สภาตำบลนาดง  ได้ยกฐานะเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดงเมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๓๙  จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๐ มีสมาชิกโดยมาจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  จำนวน  ๘  คน   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดงโดยตำแหน่ง  และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ  ๒  คน   มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง  ๑๖  คน  รวมเป็น  ๒๔  คน

          ในปี พ.ศ.๒๕๔๑  มีการแยกหมู่บ้านคือ  หมู่ที่  ๘  บ้านห้วยมะยม  แยกออกจาก  บ้านดาลบังบด  หมู่ที่  ๗  จึงมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดงเพิ่มขึ้นอีก จำนวน  ๒  คน  และผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง โดยตำแหน่งอีก   ๑ คน  จึงรวมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง  ทั้งสิ้น  ๒๗  คน

          ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง คือ นายสมจิตร  ปัตตานี  ซึ่งเป็นกำนันตำบลนาดงโดยตำแหน่ง  คณะกรรมการบริหาร  อีก  ๗  คน  คัดเลือกจากสมาชิกสองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง  ๔  คน  และจากผู้ใหญ่บ้านอีก  ๓  คน

          นายสมจิตร  ปัตตานี  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นาดง  จากวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๑  รวมระยะเวลา  ๑  ปี  ๘  เดือน  จากนั้นได้เปลี่ยนเป็น  นางพิศมัย  คำเพชร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง  จากวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๑  ถึงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๔๓ รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ๒  ปี  ๑  เดือน

         จากนั้น  นายจักรพงค์  บุญหลาย  จึงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดงแทน  จากวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๓ ถึงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  รวมระยะเวลา  ๗ เดือน วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  คือวันที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาดง  หมดวาระ  จำนวน  ๔  ปี  หลังจากนั้น  ได้มีการเลือกตั้งใหม่โดยประธานกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหมู่บ้านละ ๒  คน  ในวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๔๔  มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  ๑๖  คน  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดงคนแรกที่คัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือ  นายประนอม  โพธิภาค  ในวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ได้มีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) ได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งจาก  ประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลนาดง  เป็น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง  นายประนอม  โพธิภาค  เป็น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดงจนครบวาระเมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๘

          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖)  ส่วนที่  ๒  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มาตราที่  ๕๘  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงขอประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  ๒  คน มาจากการเลือกของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ล้านละ   ๒  คน

          ปัจจุบัน  นายสมคิด  อุทุมมา  ดำรงตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง