วิสัยทัศน์และภารกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาทุกด้าน      สืบสานวัฒนธรรม

  นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข            ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง