แนวปฏิบัติ DOS & DON’TS

“จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ”

เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมย์ของประมวลจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ