กิจกรรม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ณ บริเวณหนองร้อน ตำบลนาดง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.จัดกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ 2565 โดย นายกันหา พิมวงค์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลนาดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ณ บริเวณหนองร้อน ตำบลนาดง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง โดย นายกันหา พิมวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาดง ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พิธีวันท้องถิ่นไทย จังหวัดบึงกาฬ

18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง โดย นายกันหา พิมวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง พร้อม นายสุพัตร จันทร์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย จังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน เพื่อช่วยเหลือวาตภัย

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกันหา พิมวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน เพื่อช่วยเหลือวาตภัย ต้นไม้หักทับบ้าน นางประนอม ประจิมทิศ หมู่ที่ ๖ ต.นาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอความร่วมมือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง นิติบุคคล ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดง สามารถตอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาดง งบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ได้จัดกิจกรรม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาดง งบประมาณ 2564 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ในการผลิต และการใช้สารอินทรีย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

พิธีเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (quarantine) สำหรับผู้กักตัวรอดูอาการป่วย (ความเสี่ยงต่ำ) ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (quarantine) สำหรับผู้กักตัวรอดูอาการป่วย (ความเสี่ยงต่ำ) ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานที่ตั้ง อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม อบต.นาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายธนาวุฒิ ทองทวี นายอำเภอปากคาด เป็นประธานในพิธี

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลงพื้นที่ตรวจสอบคอกสัตว์ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาโคเนื้อป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคอกสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาดง ที่ประสบปัญหาโคเนื้อที่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ กำจัดซากสัตว์ที่ตายอย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำให้ความรู้ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ต.นาดง