ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕