กิจกรรม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาดง งบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ได้จัดกิจกรรม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาดง งบประมาณ 2564 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ในการผลิต และการใช้สารอินทรีย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร