ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอความร่วมมือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง นิติบุคคล ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดง สามารถตอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕