รพสต.ห้วยก้านเหลืองออกตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ พร้อมให้ความรู้เด็กๆ และคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง