โครงการ Big Cleaning Day ปีงบประมาณ2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง