Author: ws1790 WS1790

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจาการรับประทานเห็ดพิษ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนนาดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

การตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร > รายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566